OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti prodaje čine sastavni dio ovog ugovora o kupoprodaji zaključenog između DOMISAN d.o.o., imenovanog kupca i zastupnika prodavatelja. Zastupnik prodavatelja ima ulogu posrednika pri pisanju narudžbe na ime i za račun prodavatelja. Ugovor o kupoprodaji se smatra zaključenim po potpisu imenovanog kupca. Trenutkom zaključenja ugovora stupaju na snagu sva prava i obveze ugovornih strana.

PRAVA I OBVEZE KUPCA

Prije zaključivanja narudžbe kupac je dužan pokazati osobnu iskaznicu iz koje su vidljivi osobni podaci i adresa stanovanja kupca koje suradnik upisuje u narudžbu. U skladu s čl. 72 stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana i to isključivo pismenim putem. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ovog ugovora predana u posjed. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršiti ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Iznimno nismo u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac. Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag. U skladu s čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača, kupac nema pravo raskinuti ugovor ukoliko se radi o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije tj. proizvoda izrađenog isključivo za kupca. U skladu s čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko kupac vraća robu dužan je snositi troškove vraćanja robe. DOMISAN d.o.o. garantira prodajnu cijenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promjenu cijene prije isporuke.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo radi realizacije kupoprodajnog ugovora te prosljeđujemo trećim osobama isključivo radi realizacije. Domisan d.o.o. čuva podatke o kupcima 5 godina nakon realizacije ugovora, osim ukoliko je drugačije propisano zakonom. Domisan d.o.o. zadržava pravo korištenja podataka kupaca u svrhu vlastite promocije sve do trenutka dok se pismenim putem kupac ne izjasni da ne želi primati promotivne ponude na e-mail, poštom ili drugim načinima. Kupac ima pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade svojih osobnih podataka, povlačenje privole te pritužbu i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

NAČIN PLAĆANJA

Kupac može ugovorene artikle platiti gotovinom, kreditnim karticama i ostalim načinima plaćanja važećih u trenutku potpisa ugovora.

PLAĆANJE TRAJNIM NALOGOM

U slučaju plaćanja trajnim nalogom kupac je dužan ugovoriti trajni nalog u banci s kojom posluje u korist računa HR0823400091110835840 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Sukladno odredbi članka 31.st.3 OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. U slučaju neplaćanja računa o roku dospijeća, zaračunavamo zakonsku kamatu. U slučaju raskida ugovora kupac ima pravo odabrati proizvod iz asortimana u visini uplaćenog iznosa po trenutačnim cijenama.

DOSTAVA ROBE

Prodavatelj će naručenu robu isporučiti kupcu unutar dogovorenog roka koji je upisan u kupoprodajni ugovor. Prodavatelj, u slučaju nastupa više sili ili nepredvidljivih okolnosti na koje ne može utjecati, zadržava pravo produljenja predviđenog roka isporuke robe, a o čemu mora usmeno obavijestiti kupca. Ukoliko kupac unese pogrešne osobne podatke ili podatke o adresi prebivališta ili adresi za isporuku robe DOMISAN d.o.o. ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe.

NARUDŽBE IZVAN STANDARDNIH DIMENZIJA

Za narudžbe izvan standardnih dimenzija rok isporuke je najmanje 45 dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno 45 dana od dana uplate ugovorenog iznosa. Dimenzije koje kupac naruči i potvrdi svojim potpisom smatraju se aktualne. Ukoliko kupac utvrdi da mjere koje je naručio nisu ispravne, dužan je o tome obavijestiti prodavatelja najkasnije 10 (deset) dana nakon potpisivanja ugovora, kako bi prodavatelj mogao naručiti odgovarajuće dimenzije te iste isporučiti kupcu. Ukoliko kupac promijeni dimenzije sa standardnih na vanstandardne, rok isporuke se mijenja na 45 radnih dana.

JAMSTVO I UVJETI SERVISIRANJA

Jamstvo i uvjeti servisiranja biti će dostavljeni kupcu prilikom dostave robe. Kupac ima pravo reklamacije u skladu s izdanim jamstvenim listom.

OSTALE ODREDBE

Trgovinski zastupnici nisu ovlašteni mijenjati odredbe ovog Ugovora, niti primati gotovinske uplate osim kapare, čiji su primitak dužni potvrditi potpisanim dokumentom. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti sastavljene u pisanom obliku i ovjerene od strane ovlaštene osobe Domisan d.o.o. Ugovorne strane su suglasne da, u slučaju neispravnosti proizvoda, proizvođač proizvoda odgovora prema odredbama čl. 1073-1080 Zakona o obveznim odnosima. U slučaju spora strane ugovaraju nadležnost suda u Rijeci.